Advancing Racial Equity in the North Coast Region

Nyem qhov no mus saib ua lus Mev [cim ntsoov: tsuas muab txhais ua lus Mev xwb]

Nyem qhov no mus saib ua lus Hmoob [cim ntsoov: tsuas muab txhais ua lus Hmoob xwb]

Daim Ntawv Tsab Cai Ncaj Ncees Ntawm Haiv Neeg (Tus Nab Npawb Ntawm Daim Ntawv Txoj Cai Tsis Tau Lees Txais. R1-2023-0001) tam sim no muaj rau peej xeem mus saib! Nws tuaj yeem rub tawm ntawm no: Tus Nab Npawb Ntawm Daim Ntawv Tsis Taus Lees Txais. R1-2023-0001

Siv sij hawm li 45 hnub rau kev nqis tes muab tswv yim rau ntawm daim Ntawv Txoj Cai Tsis Tau Lees Txais yuav pib rau thaum lub Cuaj hli hnub tim 22 thiab xaus rau lub Kaum Ib Hli hnub tim 7. Cov lus tswv yim qhia tej zaum twb tau xa email mus rau RB1-Equity@waterboards.ca.gov, xa fax mus rau 707-576-2069, los sis xa ntawv los sis tuav tau xa ncaj qha mus rau Chaw Hauj Lwm Tswj Hwm Dej Zoo Ntawm Cheeb Tsam Ntug Dej Yav Qaum Teb (North Coast Regional Water Quality Control Board), Nco ntsoov: Daim Ntawv Daws Kho Haiv Neeg Kev Ncaj Ncees , 5550 Skylane Boulevard, Suite A, Santa Rosa, California 95403-1072.

Chaw Ua Huaj Lwm Dej Huav Cheeb Tsam yuav ua plaub qhov kev sib tham los mus koom tes ceeb toom qhia rau Daim Ntawv Txoj Cai Tsis Tau Lees Txais:

Qhov Kev Sib Tham pab ua ntej ntawm qhov Chaw Ua Huaj Lwm Dej Huav Cheeb Tsam

 • Cov Ncuas Sij Hawm Sib Mloog
  Kev mus tso npe rau cov ncua sij hawm mus mloog yuav yog ib qho kev txhawb siab loj heev tiam sis tsis tseev kom yuav tsum tau ua. Thov siv tus link no lus mus tso npe rau:
  https://forms.office.com/g/TghBvqw6Ua.
  • Thaum Kaum hli hnub 18, 2022, 5:30 yav tsaus ntuj – 7:30 yav tsaus ntuj los sis tom qab uas xav tau
   Blue Lake Casino thiab Hotel - Sapphire Palace Room
   777 Casino Way
   Blue Lake, CA 95525

  • Thaum Kaum hli hnub 19, 2022, 5:30 yav tsaus ntuj – 7:30 yav tsaus ntuj los sis tom qab uas xav tau
   Happy Camp High School – Gymnasium
   Txoj kev 234 Indian Creek
   Happy Camp, CA 96039

  • Thaum Kaum hli hnub 25, 2022, 5:30 yav tsaus ntuj – 7:30 yav tsaus ntuj los sis tom qab uas xav tau
   Zoom (thov mus tso npe sib koom nrog los ntawm kev sib tus link hauv qab no los mus txais tus link ntawm kev sib ntsib saum Zoom)

 


We Want to Hear From You!

North Coast Racial Equity General Email Inbox:
RB1-Equity@Waterboards.ca.gov

North Coast Racial Equity Liaison
Devon Jorgenson
(707) 576-2701
devon.jorgenson@waterboards.ca.gov

Háblanos. Envíanos un correo electrónico. Dinos que piensas. Para preguntas, envía un mensaje a:
 RB1-Equity@Waterboards.ca.gov

Si necesita traducción de documentos, contáctenos al 916-322-4265 o en opp-contact@waterboards.ca.gov.

Email Subscription List

Interested parties are encouraged to sign up on the email list below to receive information about engagement opportunities and updates on progress to develop the various programs and permits:

Email List Subscription Page | North Coast Regional Board (ca.gov)